Положення Центру

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення Сумської міської ради

від  30 березня 2016 року № 524 -МР

ПОЛОЖЕННЯ

про комунальну установу «Центр надання соціальних, медичних та психологічних послуг учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей» Сумської міської ради

  1. Загальні положення

1.1. Комунальна установа «Центр надання соціальних, медичних та психологічних послуг учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей» Сумської міської ради (далі – Центр) є установою соціального захисту, діяльність якої спрямована на підтримку та відновлення здоров’я, повернення до активного повноцінного життя у суспільство, зміцнення/відновлення родинних та суспільно – корисних зв’язків учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.

1.2. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується Сумською міською радою (далі – Засновник). Підпорядковується структурному підрозділу Сумської міської ради з питань соціального захисту населення, який здійснює координацію роботи та організаційно-методичне забезпечення Центру.

1.3. У разі ліквідації Центру його кошти і майно переходять Засновнику.

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Сумської обласної ради, розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації, наказами директора Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації, рішеннями Сумської міської ради, рішеннями виконавчого комітету Сумської міської ради, розпорядженнями Сумського міського голови, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.5. Центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.

1.6. На обслуговування у Центрі мають право учасники бойових дій, учасники антитерористичної операції, члени їх сімей, які зареєстровані та/або фактично проживають в місті Суми (далі – отримувачі послуг).

Члени сімей учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції мають право отримувати лише психологічні та соціально-економічні послуги.

До членів сім’ї учасника бойових дій, учасника антитерористичної операції належать один із подружжя, діти та/або батьки.

1.7. Центр є юридичною особою, має печатку із зображенням герба України, штамп зі своїм найменуванням, бланки, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

  1.8. Центр утворюється для обслуговування не менше як 50 громадян на день в умовах денного перебування.

   1.9. У складі Центру діють наступні структурні підрозділи:

– відділення медичного та соціального супроводу;

– відділення соціально-психологічних та педагогічних послуг;

– фізіотерапевтичне відділення.

 1.10. Робота структурних підрозділів Центру провадиться відповідно до положень про ці підрозділи, які затверджуються директором Центру.

1.11. Основні функції структурних підрозділів:

1.11.1. Відділення медичного та соціального супроводу здійснює долікарський медичний огляд (вимірювання артеріального тиску, температури тіла, частоти пульсу та дихальних рухів), обстеження, оцінку потреб, визначення шляхів вирішення основних проблем, обсягів та строків проведення реабілітаційних заходів, складання індивідуального плану соціального супроводу.  

1.11.2. Відділення соціально – психологічних та педагогічних послуг проводить психологічну діагностику особистості, визначення форм, методів, заходів, терміну та процедур психологічної корекції; проведення індивідуальної психокорекційної роботи. 

1.11.3. Фізіотерапевтичне відділення забезпечує проведення комплексу фізіотерапевтичних процедур, масажу, лікувальної фізкультури, які застосовують до хворої або ослабленої людини з лікувальною і профілактичною метою.

1.12. Умови побутового, медичного обслуговування отримувачів послуг та утримання приміщень Центру регулюються нормативами, передбаченими чинним законодавством для лікувальних закладів та установ соціального захисту.

1.13. Адреса Центру: 40000, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 165/71.

  1. Мета та завдання Центру

2.1. Метою діяльності Центру є реалізація соціальних, медичних, психологічних заходів відновлювального характеру, спрямованих на попередження прогресування патологічного процесу, усунення чи максимально можлива компенсація обмежень життєдіяльності, відновлення здоров’я учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.

2.2. Основними завданнями Центру є:

– створення сучасної інформаційно-аналітичної бази по контингенту учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції, їх потреб та результатів надання послуг;

– створення системи соціальних послуг, що включає формування прикладної програми, де передбачено надання конкретних видів і форм соціальної допомоги і послуг, за допомогою яких можлива адаптація отримувача послуг до соціального середовища;

– організація комплексної психотерапії, психокорекції та професійної діагностики, заснованих на передових досягненнях сучасної медицини, психології і фізіології;

– надання системи соціально – медичних послуг, як сукупності відновлюваної терапії, спрямованих на відтворення втрачених і тренування нових професійно значущих функцій;

– проведення фізичних та фізіотерапевтичних заходів;

– співпраця з місцевими органами виконавчої влади, соціального захисту населення, охорони здоров’я, внутрішніх справ, центром зайнятості, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, навчальними закладами, об’єднаннями громадян, волонтерами, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, для виконання поставлених цілей і завдань;

– використання сучасних методів соціальної роботи;

– сприяння розвитку та впровадженню інноваційних методик у роботі з отримувачами послуг.

2.3. Для вирішення завдань Центр, ураховуючи індивідуальні потреби, надає отримувачам послуг такі соціальні послуги:

– соціально-побутові послуги – забезпечення м’яким та твердим інвентарем, транспортними послугами, засобами малої механізації,             соціально-побутової адаптації в порядку, визначеному рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради;

– психологічні послуги – надання консультацій з питань психологічного здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, застосування психодіагностики, спрямованої на вивчення                             соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її психологічної корекції, надання методичних порад;

– соціально-педагогічні послуги – виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб отримувачів послуг, організація індивідуального навчального, виховного та корекційного процесів, дозвілля,                         спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності тощо, а також залучення до роботи різноманітних закладів, громадських організацій, зацікавлених осіб;

– соціально-медичні послуги – консультації щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів особи, збереження, підтримка та охорона її здоров’я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;

– соціально-економічні послуги – матеріальна підтримка оримувачів послуг, що реалізується у формі надання натуральної чи грошової допомоги за рахунок благодійної або спонсорської допомоги;

– юридичні послуги – надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів отримувачів послуг;

– інформаційні послуги – надання інформації, необхідної для вирішення нагальних питань; розповсюдження просвітницьких та культурно-освітніх знань; формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем;

– інші соціальні послуги.

  1. Організація роботи Центру

3.1. Для отримання послуг Центру особа звертається до Центру особисто.

Для зарахування до Центру особа має надати:

– заяву;

– індивідуальну програму реабілітації отримувача послуг (при наявності);

– висновок про потребу в соціально-медичних послугах та відсутність медичних протипоказань для перебування в колективі;

– карту визначення індивідуальних потреб.

До Центру не приймаються особи, які під час звернення перебували у стані алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, а також ті, які мають наявні ознаки гострого захворювання, виражені психічні захворювання.

3.2. Центр фіксує всі звернення отримувачів послуг.

Дані про звернення містяться в особовій справі, яка поміж іншого містить письмову заяву; індивідуальну програму реабілітації отримувача послуг; медичний висновок про потребу в соціально-медичних послугах та відсутність медичних протипоказань для перебування в колективі; карту визначення індивідуальних потреб; договір про надання послуг Центром.

3.3. При зарахуванні до Центру отримувач послуг ознайомлюється та дає згоду виконувати правила перебування на території та в приміщеннях Центру і розпорядок дня Центру.

3.4. При відмові в зарахуванні до Центру особі вказується причина відмови та видається направлення до відповідних (профільних) соціальних служб, закладів охорони здоров’я, підприємств, організацій незалежно від форм власності, які в змозі посприяти вирішенню проблеми особи.

3.5. Терміни перебування, умови надання та припинення послуг в Центрі, а також інші істотні умови у взаємовідносинах Центру із отримувачем послуг визначаються у Положенні, що затверджується рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради.

3.6. Центр розробляє та втілює механізм комунікації з отримувачами послуг Центру для поліпшення якості обслуговування, планування й розробки нових послуг та програм.

  1. Керівництво Центру

4.1. Керівництво Центром здійснюється директором Центру, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням Сумського міського голови відповідно до вимог чинного законодавства України за поданням керівника структурного підрозділу Сумської міської ради з питань соціального захисту населення та за погодженням із заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, що опікується питаннями соціального захисту населення.

4.2. Директор Центру: Лісовенко Геннадій Віталійович

4.2.1. Розробляє і подає на погодження структурному підрозділу Сумської міської ради з питань соціального захисту населення проект Положення про Центр та проекти інших актів, що виносяться на розгляд органів місцевого самоврядування та стосуються його діяльності.

4.2.2. Організовує роботу Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників.

4.2.3. Затверджує Положення про структурні підрозділи Центру.

4.2.4. Здійснює керівництво діяльністю структурних підрозділів Центру.

4.2.5. Затверджує посадові обов’язки заступника директора, керівників структурних підрозділів та інших працівників Центру.

4.2.6. Призначає в установленому законодавством порядку на посади і звільняє з посад працівників Центру.

4.2.7. Дотримується вимог з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежної безпеки, організовує систематичне навчання працівників з питань охорони праці.

4.2.8. Укладає договори від імені Центру і представляє його інтереси.

4.2.9. Контролює ведення бухгалтерського обліку та своєчасність складання звітності за затвердженими формами і подання її в установлені терміни відповідним органам.

4.2.10. Подає структурному підрозділу Сумської міської ради з питань соціального захисту населення на розгляд та затвердження штатний розпис, кошторис Центру та забезпечує його виконання.

4.2.11. Розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату:

– проведення щорічного профілактичного медичного огляду працівників Центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

– придбання для працівників спецодягу, взуття;

– підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги.

  1. Фінансова та господарська діяльність Центру

5.1. Центр фінансується та утримується за рахунок коштів міського бюджету та інших надходжень, не заборонених чинним законодавством України.

Джерелами фінансування Центру можуть бути:

– кошти міського бюджету м. Суми;

– благодійні внески юридичних та фізичних осіб.

Кошти Центру використовуються на його утримання, розвиток, а також для надання допомоги отримувачам послуг.

5.2. Центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у п. 1.6. цього Положення, та поліпшення матеріально-технічної бази Центру.

5.3. Фінансова та господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до кошторису видатків, штатного розпису, що затверджуються керівником структурного підрозділу Сумської міської ради з питань соціального захисту населення.

5.4. Посадові оклади, умови оплати праці працівників Центру установлюються відповідно до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 (зі змінами). 

5.5. У разі необхідності, за рішенням Сумської міської ради, можуть створюватися інші підрозділи в складі Центру, діяльність яких спрямована на соціальний захист учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.

5.6. До діяльності Центру на добровільних засадах можуть залучатися громадяни, які перебувають на обліку в Сумському міському центрі зайнятості, представники громадських та релігійних організацій, установ, окремі громадяни, волонтери відповідно до законодавства України.

5.7. Майном Центру є:

– майно, яке передане Сумською міською радою в оперативне управління;

– майно, яке надане у вигляді гуманітарної та благодійної допомоги, в тому числі із-за кордону;

– майно, придбане для Центру юридичними та фізичними особами на добровільних засадах.

5.8. Облік майна та коштів Центру здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

  1. Контроль за діяльністю Центру

6.1. Контроль за діяльністю Центру здійснює Засновник.

6.2. Перевірка роботи та ревізія фінансової і господарської діяльності Центру провадяться Засновником та іншими спеціально уповноваженими органами відповідно до чинного законодавства України.

 Сумський міський голова                                                                    О.М.Лисенко