Положення Центру

Додаток 1

до рішення Сумської міської ради    «Про зміну найменування комунальної установи та внесення змін до рішення Сумської міської ради від 30 березня 2016 року № 524-МР «Про створення комунальної установи «Центр надання соціальних, медичних та психологічних послуг учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей» Сумської міської ради (зі змінами)»

від 28 вересня 2017 року №2597-МР

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення Сумської міської ради

від 28 вересня 2017 року № 2597 – МР

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комунальну установу «Центр обслуговування учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей»

Сумської міської ради

(нова редакція)

  1. Загальні положення

1.1. Комунальна установа «Центр обслуговування учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» Сумської міської ради (далі – Центр) є установою соціального захисту, діяльність якої спрямована на підтримку та відновлення здоров’я, повернення до активного повноцінного життя у суспільство, зміцнення/відновлення родинних та суспільно – корисних зв’язків учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій та інвалідів війни з числа учасників антитерористичної операції та з числа тих, хто брав участь у бойових діях на території інших держав, і членів їх сімей.

1.2. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується Сумською міською радою (далі – Засновник). Центр підпорядковується виконавчому органу Сумської міської ради з питань соціального захисту населення, який здійснює координацію роботи та організаційно-методичне забезпечення Центру.

1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Сумської міської ради, рішеннями виконавчого комітету Сумської міської ради, розпорядженнями Сумського міського голови, вимогами міжнародного та національного стандартів ISO серії 9001, наказами директора департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.4. Центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.

1.5. На обслуговування у Центрі мають право учасники антитерористичної операції, учасники бойових дій та інваліди війни з числа учасників антитерористичної операції та з числа тих, хто брав участь у бойових діях на території інших держав, і члени їх сімей, які зареєстровані та/або фактично проживають в місті Суми та перебувають в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (далі – отримувачі послуг).

Члени сімей учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій та інвалідів війни з числа учасників антитерористичної операції та з числа тих, хто брав участь у бойових діях на території інших держав, мають право отримувати лише психологічні та соціально-економічні послуги.

До членів сім’ї учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій та інвалідів війни з числа учасників антитерористичної операції та з числа тих, хто брав участь у бойових діях на території інших держав, належать один із подружжя, діти та/або батьки.

1.6. Центр є юридичною особою, має печатку із зображенням герба України, штамп зі своїм найменуванням, бланки, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.7. Центр утворюється для обслуговування не менше як 50 громадян на день в умовах денного перебування.

1.8. У складі Центру діє відділення соціальної адаптації, основними функціями якого є: проведення психологічної діагностики особистості, визначення форм, методів, заходів, терміну та процедур психологічної корекції; проведення індивідуальної психокорекційної роботи; виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб отримувачів послуг; організація індивідуального навчального, виховного та корекційного процесів, дозвілля,                           спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності тощо.

 1.9. У разі необхідності, за рішенням Засновника, можуть створюватися інші підрозділи в складі Центру, діяльність яких спрямована на соціальний захист отримувачів послуг.

 1.10. Для надання медичних послуг у відповідних фахових напрямках, що охоплюються можливостями Центру, можуть залучатися на договірних засадах лікувально-профілактичні заклади, підпорядковані відділу охорони здоров’я Сумської міської ради.

1.11. Умови обслуговування отримувачів послуг та утримання приміщень Центру регулюються нормативами, передбаченими чинним законодавством України.

 1.12. Адреса Центру: 40020, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 165/71.

1.13. Найменування Центру:

– повне: комунальна установа «Центр обслуговування учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» Сумської міської ради;

– скорочене: «Центр учасників АТО» СМР.

  1. Мета та завдання Центру

2.1. Метою діяльності Центру є реалізація соціальних, медичних, психологічних заходів відновлювального характеру, спрямованих на попередження прогресування патологічного процесу, усунення чи максимально можлива компенсація обмежень життєдіяльності, відновлення здоров’я отримувачів послуг.

2.2. Основними завданнями Центру є:

– створення сучасної інформаційно-аналітичної бази отримувачів послуг та осіб, які потенційно можуть виявити бажання отримувати послуги, їх потреб та результатів надання послуг;

– розробка плану надання соціальних послуг та актуалізація їх до вимог сьогодення, що в тому числі включає формування прикладної програми з урахуванням надання конкретних видів і форм соціальної допомоги і послуг, за допомогою яких можлива адаптація отримувача послуг до соціального середовища;

– організація комплексної психокорекції та професійної діагностики, заснованих на передових досягненнях сучасної психології;

– надання у спосіб, що обумовлений даним Положенням, системи соціально – медичних послуг для відновлення здоров’я отримувачів послуг, усунення патологічного процесу, попередження ускладнень та рецидивів, відновлення або часткової чи повної компенсації втрачених функцій, підготовки до побутових та виробничих навантажень, попередження або сповільнення подальшого розвитку патологічних процесів, які можуть призвести до тимчасової чи стійкої втрати працездатності, попередження виникнення стійкої втрати працездатності (інвалідності);

– співпраця з виконавчими органами Сумської міської ради, іншими органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та об’єднаннями громадян та іншими недержавними організаціями для виконання поставлених цілей і завдань;

– використання сучасних методів соціальної роботи;

– сприяння розвитку та впровадженню інноваційних методик у роботі з отримувачами послуг.

2.3. Для вирішення завдань Центр, ураховуючи індивідуальні потреби, у спосіб, що обумовлений даним Положенням надає отримувачам послуг такі соціальні послуги:

– соціально-побутові послуги – забезпечення засобами малої механізації, інвалідними візками, милицями, ходунками тощо, надання іншої допомоги, направленої на адаптацію отримувачів послуг до нормальної життєдіяльності;

– психологічні послуги – надання консультацій з питань психологічного здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, застосування психодіагностики, спрямованої на вивчення                             соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її психологічної корекції, надання методичних порад;

– соціально-педагогічні послуги – виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб отримувачів послуг, організація індивідуального навчального, виховного та корекційного процесів, дозвілля,                         спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності тощо, а також залучення до роботи різноманітних закладів, громадських організацій, зацікавлених осіб;

– соціально-медичні послуги – консультації щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів особи, збереження, підтримка та охорона її здоров’я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів;

– соціально-економічні послуги – матеріальна підтримка отримувачів послуг, що реалізується у формі надання натуральної чи грошової допомоги за рахунок благодійної або спонсорської допомоги;

– юридичні послуги – надання консультацій з питань чинного законодавства;

– інформаційні послуги – надання інформації, необхідної для вирішення нагальних питань; розповсюдження просвітницьких та культурно-освітніх знань; формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем;

– інші соціальні послуги.

  1. Організація роботи Центру

 3.1. Для отримання послуг Центру особа звертається до Центру особисто.

Для зарахування до Центру особа має надати:

– заяву;

– індивідуальну програму реабілітації отримувача послуг (при наявності);

– виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о);

– пільгове посвідчення отримувача послуг;

– військовий квиток та/або довідка про участь у бойових діях на території проведення антитерористичної операції.

До Центру не приймаються особи, які під час звернення перебували у стані алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, а також ті, які мають наявні ознаки гострого захворювання, виражені психічні захворювання.

 3.2. Центр фіксує всі звернення отримувачів послуг.

Дані про звернення містяться в:

– інформаційно-аналітичній базі отримувачів послуг;

– особовій справі, до якої долучається письмова заява отримувача послуг; копії пільгового посвідчення, військового квитка та/або довідки про участь у бойових діях на території проведення антитерористичної операції отримувача послуг, завірені працівником Центру на підставі оригіналів відповідних документів, виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о), індивідуальна програма реабілітації отримувача послуг; інформація про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, карта визначення індивідуальних потреб; інформація про вид, обсяги та результат наданих послуг і висновок про необхідність продовження/припинення надання послуг, договір із отримувачем послуг про надання послуг Центром, згода на обробку персональних даних.

 3.3. При зарахуванні до Центру отримувач послуг ознайомлюється та дає згоду виконувати правила перебування на території та в приміщеннях Центру і розпорядок дня Центру.

3.4. При відмові в зарахуванні до Центру особі вказується причина відмови та видається направлення до відповідних (профільних) соціальних служб, закладів охорони здоров’я, підприємств, організацій незалежно від форм власності, які в змозі посприяти вирішенню проблеми особи.

3.5. Терміни перебування, умови надання, припинення послуг в Центрі, інші істотні умови у взаємовідносинах Центру із отримувачем послуг та типова форма договору про надання послуг Центром визначаються у Положенні, що затверджується рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради.

3.6. Центр розробляє та втілює механізм комунікації з отримувачами послуг Центру для поліпшення якості обслуговування, планування й розробки нових послуг та програм.

 Керівництво Центру

4.1. Керівництво Центром здійснюється директором Центру, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням Сумського міського голови відповідно до вимог чинного законодавства за поданням керівника виконавчого органу Сумської міської ради з питань соціального захисту населення та за погодженням із заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, що опікується питаннями соціального захисту населення.

 4.2. Директор Центру:

4.2.1. Розробляє і подає на погодження виконавчому органу Сумської міської ради з питань соціального захисту населення проекти актів, що виносяться на розгляд органів місцевого самоврядування та стосуються його діяльності.

4.2.2. Організовує роботу Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг.

4.2.3. Затверджує Положення про структурні підрозділи Центру.

4.2.4. Затверджує посадові обов’язки працівників Центру.

4.2.5. Призначає в установленому законодавством порядку та згідно з відповідними класифікаторами професій на посади і звільняє з посад працівників Центру.

4.2.6. Дотримується вимог з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежної безпеки, організовує систематичне навчання працівників з питань охорони праці та відповідає за дотриманням працівниками зазначених вимог.

4.2.7. Укладає договори від імені Центру і представляє його інтереси.

4.2.8. Контролює ведення бухгалтерського обліку та своєчасність складання звітності за затвердженими формами і подання її в установлені терміни відповідним органам.

4.2.9. Подає виконавчому органу Сумської міської ради з питань соціального захисту населення на розгляд та затвердження штатний розпис, кошторис Центру та забезпечує його виконання.

4.2.10. Розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату:

– придбання спецодягу, взуття для фахівців з фізичної реабілітації, прибиральників службових приміщень, робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків;

– підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги.

  1. Фінансова та господарська діяльність Центру

 5.1. Центр фінансується та утримується за рахунок коштів міського бюджету та інших надходжень, не заборонених чинним законодавством України.

Кошти Центру використовуються на його утримання, розвиток, а також для надання допомоги отримувачам послуг.

5.2. Центр є неприбутковою організацією і доходи Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації визначених цим Положенням мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності Центра. Розподіл отриманих доходів або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб забороняється.

 5.3. Центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у п. 1.5. цього Положення, та поліпшення матеріально-технічної бази Центру.

 5.4. Фінансова та господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до кошторису видатків, штатного розпису, що затверджуються керівником виконавчого органу Сумської міської ради з питань соціального захисту населення.

5.5. Посадові оклади, умови оплати праці працівників Центру установлюються відповідно до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 (зі змінами). 

5.6. До діяльності Центру на добровільних засадах можуть залучатися громадяни, які перебувають на обліку в Сумському міському центрі зайнятості, представники громадських та релігійних організацій, установ, окремі громадяни, волонтери відповідно до законодавства України.

 5.7. Основні фонди Центру формуються за рахунок:

– майна, яке передане йому Засновником в оперативне управління;

– майна, яке надане у вигляді гуманітарної та благодійної допомоги, в тому числі із-за кордону;

– майна, придбаного для Центру юридичними та фізичними особами на добровільних засадах;

– інших незаборонених законодавством джерел.

 5.8. Основні фонди Центру без згоди Засновника не можуть бути предметом застави, не можуть бути продані, передані або відчужені будь-яким іншим способом. Передача в користування/оренду, передача з балансу на баланс, обмін, списання (окрім нерухомого майна) та інші дії щодо майна Центру здійснюються з дозволу виконавчого органу Сумської міської ради, уповноваженого управляти майном комунальної власності, за погодженням з виконавчим органом Сумської міської ради з питань соціального захисту населення.

 5.9. Центр зобов’язаний використовувати майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, за призначенням у відповідності до визначених Положенням цілей і завдань, не дозволяючи його погіршення або пошкодження.

5.10. Облік майна та коштів Центру здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

  1. Контроль за діяльністю Центра

 6.1. Контроль за діяльністю Центра здійснює Засновник, уповноважені ним органи, відповідні посадові особи та/або робочі групи, комісії, визначені розпорядженням Сумського міського голови.

6.2. Перевірка роботи та ревізія фінансової і господарської діяльності Центра провадяться Засновником та іншими спеціально уповноваженими органами відповідно до чинного законодавства України.

  1. Припинення діяльності Центра

7.1. Припинення діяльності Центра здійснюється у формі реорганізації (злиття, поділу, виділення, приєднання, перетворення) або ліквідації. При реорганізації Центра його права і обов’язки переходять до правонаступників.

 7.2. Ліквідація чи реорганізація Центра здійснюється відповідно до чинного законодавства України за рішенням Засновника або суду.

 7.3. Ліквідація Центра здійснюється призначеною її ініціатором ліквідаційною комісією в порядку, встановленому чинним законодавством.

 7.4. Активи Центру у разі його реорганізації підлягають передачі в порядку правонаступництва до новостворених неприбуткових установ, а в разі ліквідації Центра – зараховуються до доходу міського бюджету.

 Центр вважається таким, що припинив свою  діяльність,  з  дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

Сумський міський голова                                                    О.М. Лисенко

Лісовенко Г.В.

 

Информационный сайт для обмена документами